GDPR

Zásady ochrany soukromí společnosti AQM s.r.o.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

Když s námi obchodujete nebo spolupracujete, svěřujete nám různé informace, včetně svých osobních údajů. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte především, jaké formy spolupráce poskytujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.
Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás. Všechny vaše kontakty s námi se nějakým způsobem dotýkají hledání práce, náborového procesu a obchodních příležitostí.

Správcem zpracování těchto kontaktů je společnost AQM s.r.o., se sídlem Čs. armády 133, 735 81  Bohumín, IČO: 25900897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26001.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zdaleka nejvíce osobních údajů zpracováváme v náborovém procesu, tzn., když využíváte přímé oslovení naší společnosti. Určité množství údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon), ostatní údaje uchazeči uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které zpracováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.

V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.). Naše další kontakty, které se netýkají náborového procesu, pracují většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon, pozice ve firmě). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující komunikaci s dodavateli, odběrateli a dalšími obchodními partnery.

Jak osobní údaje používáme

Osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme. Zde je třeba zdůraznit, že jsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud uchazeč o zaměstnání reaguje na volnou pracovní pozici na portálech Jobs.cz, Prace.cz, nebo podobné je správcem osobních údajů AQM s.r.o., který pozici inzeruje.

Pokud nám uchazeč o zaměstnání neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po třech měsících, data uchazeče smazána.

Pokud uchazeč poskytne AQM s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, je AQM s.r.o. současně v pozici správce těchto údajů, i v pozici zpracovatele. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

Další zpracovatelé

Společnost AQM s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti AQM s.r.o. či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Se všemi dodavateli máme uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od AQM s.r.o. do zemí mimo EU nedochází.

Marketingová sdělení

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich zákazníků a dodavatelů využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze naší vlastní produkce. Jedná se vesměs o produkty podobné těm, které jsme již zákazníkovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba se zákazníky i dodavateli komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

Jak vaše údaje chráníme

AQM s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je společnost AQM s.r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

Vaše údaje máte vždy pod kontrolou

Každý obchodní partner nebo zákazník, či zaměstnanec má následující práva, která v AQM s.r.o. plně respektujeme:

Transparentnost
Při každém zadávání osobních údajů v rámci spolupráce se společností AQM s.r.o. subjekt údajů vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat vyplněním e-mailem na gdpr zavináč aqm.cz ).

Právo na opravu
Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz
 ("právo být zapomenut")
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování
Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat e-mailem na gdpr zavináč aqm.cz, pokud: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na ochranu soukromí
Pokud uchazeč, obchodní partner/zákazník zjistí nebo se domnívá, že AQM s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče, obchodního partnera/zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat AQM s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby společnost AQM s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li AQM s.r.o. žádosti uchazeče, obchodního partnera/zákazníka podle předchozí věty, má uchazeč, obchodní partner/zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakty

Kontakt pro ochranu osobních údajů v AQMs.r.o. je:
e-mail: gdpr zavináč aqm.cz, tel: +420 596 016 555

Závěr

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 30. dubna 2018. a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách AQM s.r.o. Společnost AQM s.r.o. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.